Vítejte na stránkách Jenon – sociální podnik

Náš podnik je součástí Operačního programu Zaměstnanost plus. Jeho hlavním cílem je na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální inovace a materiální pomoc nejchudším osobám.

 

Informace o projektu

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_024/0003784

Název projektu: Jenon – sociální podnik

2. Popis projektu

Cílové skupiny:

Osoby ve věku 55 a více let

Neformální pečující

Osoby se zdravotním postižením

 

Klíčové aktivity:

KA1 Vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob

Počáteční fáze projektu bude spočívat ve vybudování pracovních míst pro zaměstnance z CS. V úplném počátku se uskuteční nákup nových strojů, se kterými budou zaměstnanci z řad CS denně pracovat (šicího stroje, výsekového stroje, embosovacího stroje a tlakového lisu) a přípravu pracovních prostor. I

hned po zahájení realizace projektu bude zahájena spolupráce příjemce se zaměstnankyní služby sociální rehabilitace z CHUB při náboru vhodných zaměstnanců. Dvě osoby z řad klientů soc.rehabilitace jsou již pracovnicí vytipovány, předpoklád navázání pracovní spolupráce. O schválení projektu bude informováno pracoviště ÚP ČR, KrP Zlín, jejíž zaměstnanci se zavázali k pomoci při oslovování vhodných uchazečů z řad CS. Zaměstnanci z CS budou vytipováni co nejdříve, aby nejpozději do 3 měsíců od schválení projektu mohla být zahájena podnikatelská činnost.

Po uzavření pracovních smluv s novými zaměstnanci bude zahájen adaptační proces. Každýzaměstnanec bude seznámen s pracovištěm, kolektivem (vč. soc. pedagožky), organizací práce a stroji. Bude absolvovat rozhovor nad vstupním dotazníkem, od kterého bude odvozeno jeho pracovní zapojení, uspořádání pracov. místa a vydefinovány jeho potřeby vůči novému zaměstnání. Krátce po nástupu do práce budou zaměstnanci proškoleni ve výrobě obuvi externím lektorem. Zaměstnanci budou seznámeni s chodem a filozofií podniku, budou informováni o pravidelných týmových i individuálních schůzkách a podpořeni v přinášení vlastních témat a podnětů týkajících se směřování a chodu podniku. Výše uvedenou podporu bude na pracovišti zajišťovat pracovníkům p. Bezděk, pí Grajová a mimo provozovnu soc. pracovnice CHUB.

Noví pracovníci se budou za pomoci nových strojů podílet na výrobě dvou nových produktů – dámských barefoot kozaček a pánských barefoot mokasín. V rámci nového soc. podniku vzniknou dvě nová pracovní místa s úvazky 1,0 na HPP. Výstupem budou pracovní smlouvy nově přijatých zaměstnanců.

KA2 Provoz sociálního podniku

Sociální podnik Redline partner s.r.o. je nově vzniklý sociální podnik, který v souladu s aktivitou A), bod 4. plánuje uvést na trh nový produkt v rámci stávajícího živnostenského oprávnění k podnikání již existujícího subjektu. Při realizaci budou dodržovány všechny principy a znaky sociálního podniku.Ty jsou zveřejněny v zakladatelské listině a budou uvedeny i na internetových stránkách.

Díky podpoře projektu bude v Uherském Brodu existovat stabilní sociální podnik, který skrze zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce přispívá k aktivní politice zaměstnanosti. Místní rozměr sociálního podnikání je potvrzen i doloženými přísliby spolupráce ze strany ÚP ČR, KrP Zlín a Charity Uherský Brod.

Příjemce podniká v oblasti výroby obuvi a kožedělné výroby. V rámci nového soc. podniku uvede na trh v souladu s dosavadní činností dva nové produkty – barefoot dámské kozačky a barefoot pánské mokasíny, na jejichž výrobě se budou za pomoci nových strojů podílet noví zaměstnanci z řad CS. Práce bude spočívat ve vykrajování a stříhání dílců z kůže, šití a kompletování výrobků. Osobám bude zajištěno odpovídající proškolení a kontinuální podpora k výkonu dané práce. S pracovníky bude na provozovně vždy přítomen vedoucí CS. Provozní doba podniku je celoročně 8:00 - 16:30. Provozovna se skládá z prodejny, dílny, zázemí a skladu na adrese Seichertova 148 v Uherském Brodu. Nově pořízené stroje a pracovní místa budou umístěny v dílně o rozloze 76 m2, pracovníci budou mít k dispozici také zázemí provozovny pro odpočinek. Výroba nových produktů bude zahájena bezodkladně po zaměstnání nových osob z řad CS. Nové výrobky budou vystaveny a uloženy na prodejně, případně krátkodobě uskladněny ve skladovém prostoru. Typickým zákazníkem bude fyzická osoba – koncový zákazník a české i zahraniční e-shopy s BF obuví. Výstupem budou dokumenty prokazující naplňování znaků a principů soc. podnikání, integrační plány rozvoje zaměstnanců, počet vyrobených nových produktů.

KA3 Vzdělávání pro znevýhodněné skupiny

Zaměstnanci z řad CS budou v rámci projektu absolvovat úvodní komplexní školení v oboru obuvnictví, které bude zajištěno externím školitelem (např. p. Talašem). Jedná se o odborníka v oboru a autorizovanou osobu, která zajišťuje kurzy obuvnictví i pro úřad práce. S ohledem na specifická omezení a potřeby pracovníků z řad CS bude kurz pro tyto účely sestaven na míru jeho účastníkům. Obsahem kurzu bude komplexní seznámení s botou jako výrobkem, procesem výroby obuvi a používaných materiálů. Účastníci budou proškoleni v oblasti výrobních materiálů, komponentů, používaných pojidel, specifiky práce na strojích atd. Kurz bude v rozsahu cca 30 hodin a bude probíhat přímo v provozovně společnosti Redline partner s.r.o. Na kurzu bude přítomný i vedoucí CS, který bude zaměstnancům k ruce při praktickém nácviku postupů zaučení při práci s materiály apod. – tím bude každému zaměstnanci zajištěna při úvodním zaškolování individuální podpora. Vzhledem k náročnosti procesu výroby obuvi se bude konat v průběhu realizace projektu navazující školení, které by rozšířilo znalosti, které zaměstnanci získají v průběhu prvního roku při práci na dílně a představilo jim další procesy spojené s výrobou obuvi (vznik střihů, výroba kopyta apod.) Více informací zde>