Sociální prospěch

a) integrace osob ze znevýhodněných skupin


2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců

Aktuální podíl osob ze znevýhodněných skupin je více než 70%

Naše cílové skupiny:

Osoby ve věku 55 a více let

Neformální pečující

Osoby se zdravotním postižením


2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

Sociální podnik zajišťuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob prostřednictvím své sociální pedagožky Ivety Grajové. Její úlohou je poskytnout těmto zaměstnancům individuální podporu a pomoc při jejich začleňování do pracovního kolektivu. Iveta Grajová vede vstupní pohovory, kde zjišťuje potřeby a očekávání nových zaměstnanců. Pravidelně také realizuje dotazníky spokojenosti, aby mohla efektivně monitorovat jejich pohodu a identifikovat oblasti, které by potřebovaly zlepšení. Jedním z klíčových nástrojů, které používá, jsou systematicky vedené individuální plány rozvoje zaměstnanců, které jsou přizpůsobeny jejich specifickým potřebám a cílům. Iveta také sbírá a zpracovává nápady na zlepšení pracovního prostředí, které jí zaměstnanci předkládají. Důležitou součástí její práce je také poskytování podpory při řešení osobních a profesních problémů, což zahrnuje i poradenství a mentoring. Její kvalifikace a praxe v oblasti sociální pedagogiky zajišťují, že integrační podpora je poskytována na vysoké úrovni a efektivně přispívá k úspěšnému začlenění zaměstnanců do pracovního procesu.

Iveta Grajová

 

 

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku


2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

Ve firmě dbáme na aktivní zapojení zaměstnanců do směřování podniku, což je nedílnou součástí našeho sociálního podnikání. Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu firmy prostřednictvím interního sociálního kanálu, který obsahuje zprávy o výsledcích hospodaření informace o výrobě a zpětnou vazbu našich zákazníků.   Kromě toho pořádáme měsíční schůze, na kterých se diskutuje o aktuálních projektech, výzvách a příležitostech rozvoje a naplňování našich společensky prospěšných cílů.

V rámci těchto schůzí mají zaměstnanci možnost vyjádřit své názory a návrhy na zlepšení procesů a produktů. Důležité je také dotazníkové šetření, které pravidelně provádíme, aby zaměstnanci mohli anonymně sdílet své nápady a zpětnou vazbu. Výsledky těchto šetření jsou následně projednávány na schůzích vedení a podle nich upravujeme některé naše strategie.

Jedním z klíčových nástrojů je strategie zapojování zaměstnanců, která definuje oblasti, kde mohou zaměstnanci přímo ovlivňovat rozhodování. To zahrnuje například návrhy na nové designy bot, zlepšení výrobních procesů, nebo iniciativy na zvýšení efektivity a udržitelnosti výroby.

Navíc, každoročně organizujeme workshopy, kde zaměstnanci pracují v týmech na konkrétních projektech a výzvách, které firma řeší. Tyto workshopy umožňují zaměstnancům přinést své praktické zkušenosti a kreativní nápady, které mohou vést ke konkrétním změnám a inovacím v našem sortimentu a výrobních postupech.

Díky těmto aktivitám se zaměstnanci cítí být součástí firmy, jejich hlas je slyšet a mají reálný vliv na směřování podniku, což nejen zvyšuje jejich spokojenost, ale také přispívá k celkovému úspěchu a růstu naší společnosti.